stichting musiom

Op 31 mei 2018 is de Stichting Musiom opgericht. Stichting Musiom is een erkende en geregistreerde Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). De Culturele ANBI-status houdt in dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Als schenker kunt u gebruikmaken van de belastingvoordelen van de geefwet. Voor het schenken aan culturele instellingen gelden zelfs extra aantrekkelijke regelingen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de actuele regels.

Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum.
De status geeft het Musiom ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan.

Hieronder leest u meer over onze stichting.

Doelstelling

 1. De Stichting heeft ten doel: het inventariseren, het conserveren, het catalogiseren, het archiveren, het beheren en voor geïnteresseerden toegankelijk maken van kunst- en cultuuruitingen van een specifieke generatie kunstenaars, in principe geboren tussen negentienhonderd vijftig en negentienhonderd zestig, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het organiseren van permanente dan wel ad-hoc tentoonstellingen;
  2. het werven van donateurs;
  3. het publiceren van documenten;
  4. het onderhouden van een website;
  5. andere middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de Stichting.
 3. De Stichting beoogt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen dan wel een daarvoor in de plaats komen wettelijke regeling, te verwerven, alsmede de status van culturele algemeen nut beogende instelling.
 4. De Stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de Stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de Stichting.

Beleidsplan
Beleidsplan Stichting Musiom (beknopt)

Contactgegevens
Stichting Musiom
Stadsring 137, 3817BA Amersfoort
info@musiom.art

KvK: 71777490
RSIN: 858845404
IBAN: NL71 RABO 0330 5888 42

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Herold Boertjens
Penningmeester: Maurice Bor
Public Relations: Bart Prickarts
Algemeen bestuurslid: Frank van Oortmerssen
Algemeen bestuurslid: Cheyenne Zwagerman

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een niet-bovenmatig vacatiegeld en vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Museumregister en Museumvereniging
Musiom is opgenomen in het Museumregister en voldoet aantoonbaar aan de Museumnorm.
Musiom is lid van de Museumvereniging en aangesloten bij de Museumkaart (geldig vanaf 1-1-2020).

Financiële verantwoording

Stichting Musiom – publicatieplicht ANBI Algemeen 2022
Stichting Musiom – jaarverslag 2022
Stichting Musiom – publicatieplicht ANBI Algemeen 2021
Stichting Musiom – jaarverslag 2021
Stichting Musiom – publicatieplicht ANBI Algemeen 2020
Stichting Musiom – jaarverslag 2020
Stichting Musiom – jaarverslag 2019
Stichting Musiom – jaarverslag 2018